Jour

Meny

Hur fungerar assistansersättning?

Assistansersättning är en ersättning som utgår ifrån en rättighetslag, lagen om stöd och service (LSS). LSS är en rättighetslag som infördes 1994 vars mål är att främja delaktighet och jämlikhet för funktionsnedsatta personer som omfattas av lagen.

Assistansersättning kan beviljas när en person har en svår funktionsnedsättning och behöver personlig assistans i sin dagliga livsföring. Syftet med personlig assistans är att ge assistansberättigade personer möjlighet att leva som andra. Assistansen ska garantera ett liv med självbestämmande, valfrihet och personlig integritet. Assistansen ska vara knuten till den enskilde och finnas tillgänglig all den tid och vid de tillfällen som den assistansberättigade personen behöver assistans. Det är den enskildes rätt att välja vem som ska arbeta som personlig assistent, hur det ska utföras och vem som ska vara arbetsgivare för assistenterna.

Det är Försäkringskassan eller den kommun som du bor i som bedömer rätten till personlig assistans. Det är omfattningen på dina grundläggande behov som styr vem som blir betalningsansvarig. Assistansersättning från Försäkringskassan får man om man har grundläggande behov som överstiger 20 timmar i veckan. Då betalar Försäkringskassan ut assistansersättningen. Har man ett grundläggande behov som understiger 20 timmar i veckan är det din kommun som betalar ut din assistansersättning.

Kund Berättar

– Jag har en assistent på dagen och en på kvällen. För mig är det viktigt att en assistent är lyhörd och kan känna av integritet. De är i mitt hem och har en professionell roll. Då måste man förstå skillnaden mellan personligt och privat.

Vem kan få ersättning?

Man kan få personlig assistans från födseln, men vid låg ålder så tittar man på vad som kan omfattas av föräldraansvaret och vad som är normalt för ett barn i motsvarande ålder. Däremot kan du inte ansöka om personlig assistans efter du har fyllt 65 år. Man får behålla den beviljade assistansen man hade när man fyllde 65 år, men inte söka fler timmar. Efter 65 år räknas försämringar som beroende på normalt åldrande. Behöver man utökning efter 65 år så kan det beviljas enligt Socialtjänstlagen i form av till exempel hemtjänst.

För att man ska kunna beviljas personlig assistans måste man först tillhöra någon av tre så kallade personkretsar. Det är handläggaren på kommunen eller Försäkringskassan som gör bedömningen om man tillhör någon av personkretsarna eller inte.

Grundläggande behov

För att beviljas personlig assistans måste man dessutom ha behov av hjälp med grundläggande behov. Behoven är indelade i fem kategorier.

Personlig hygien

Gå på toaletten, att tvätta sig, borsta tänderna, duscha, borsta håret, sminka sig etc.

Måltider

Föra mat och dryck till munnen eller att någon behöver sitta bredvid för att ingripa om man har svåra sväljsvårigheter och kan sätta mat i halsen.

Kommunicera

Hjälp med att möjliggöra kommunikation med andra människor.

Klä av och på sig

Av/påtagandet av kläder. Om behovet endast består av assistans med att klä på sig ytterkläder räknas inte det som ett grundläggande behov.

Annan hjälp

Förutsätter ingående kunskap om personen med funktionsnedsättningen. Det innebär att personen rent faktisk behöver hjälp för att få sina grundläggande behov tillgodosedda. Via t.ex. kvalificerad motivations- eller aktiveringsinsatser för att förmå personen att över huvud taget klä sig, äta, sköta sin hygien eller kommunicera.

Övriga behov

Om du har blivit beviljad personlig assistans för ett eller flera grundläggande behov, har du även rätt till personlig assistans för så kallade övriga behov. Det kan vara personlig assistans i samband med olika aktiviteter såsom sköta hemmet, träna, gå och handla, arbeta, förflytta dig eller gå på bio. Det är alltså viktigt att du inför en ansökan om assistansersättning tänker igenom hur du vill leva ditt liv och i vilka situationer du behöver personlig assistans.

Andra bidrag

Det finns en rad andra bidrag som rör dig som assistansberättigad. På Försäkringskassans hemsida (https://www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning) hittar du en del av dessa bidrag. Tänk bara på att din assistansersättning kan påverka rätten till andra bidrag så berätta alltid för din handläggare om du är beviljad andra bidrag. Meddela även Försäkringskassan.

Vill du läsa mer om LSS?

https://www.socialstyrelsen.se/publikationer2007/2007-114-49/documents/2007-114-49_200711429.pdf

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1993387-om-stod-och-service-till-vissa_sfs-1993-387

Assistanshandboken

Här kan du ladda ner handboken där vi samlat tips och regler från bl a Försäkringskassan och Skatteverket.

Till toppen av sidan
Hoppa till verktygsfältet